جواد بهاری آبان

جواد بهاری آبان

سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی : مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی-گرایش بیمه

 

سوابق کاری:

کارشناس مالی (شرکت پست)

کارشناس مالی

معاون مالی شعبه

معاون اداره کنترل ونظارت فنی شعب

رئیس شعبه مطهری تهران

رئیس شعبه ممتاز شرق تهران

معاون مدیر هماهنگی شعب

مدیرهماهنگی امور شعب

سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران

 

اخبار مرتبط: