مسعود مؤمن زاده نائینی

مسعود مؤمن زاده نائینی

مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: مدیریت بیمه

 

سوابق کاری:

کارشناس صدور شعبه شرق تهران

کارشناس بیمه های اتومبیل

معاون اداره کنترل و نظارت بیمه های اتومبیل

رئیس اداره کنترل و نظارت بیمه های اتومبیل

رئیس اداره خدمات مکانیزه مدیریت اتومبیل

معاون مدیر فناوری اطلاعات

مدیر امور مشتریان و توسعه بازار

مدیر بیمه های آتش سوزی

عضو کمیته راهبری مرکز طرح و توسعه

عضو شورای IT

عضو کمیته فنی بیمه های اموال

مدیر فناوری اطلاعات

عضو کارگروه فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران

مدیر بیمه های مسئولیت

 

اخبار مرتبط: