احمد سربخشیان

احمد سربخشیان

مدیر بيمه‌هاى عمر و پس‌انداز شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد: مدیریت امورشهری

 

سوابق کاری:

کارشناس بیمه های درمان، بیمه های آتش سوزی و بیمه های اتومبیل

رئیس و معاون اداره بازیافت بیمه های درمانی

رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت

مدیر پروژه شرکت خدمات بیمه ای درمان آسیا سلامت

معاون مدیر بیمه های مسئولیت در خسارت

معاون مدیر بیمه های مسئولیت در صدور

معاون مدیر بیمه های عمروپس انداز در صدور

مدیر بیمه های عمروپس انداز

 

اخبار مرتبط: