محمود مهربان

محمود مهربان

مدیر بیمه‌های بدنه اتومبیل شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی

 

سوابق کاری:

کارشناس خسارت ثالث مرکز

مسئول دایره خسارت ثالث مرکز

معاون اداره خسارت شمال تهران

معاون اداره خسارت بدنی مرکز

رئیس اداره خسارت بدنی مرکز

معاون مدیر خسارتهای بدنی اتومبیل

معاون مدیر خسارتهای مالی اتومبیل

معاون مدیر در صدور اتومبیل

مدیر بیمه های اتومبیل

مدیر بیمه های شخص ثالث و حوادث راننده اتومبیل

مدیر بیمه های بدنه اتومبیل

 

اخبار مرتبط: