امین محمدی

امین محمدی

مدیر بيمه‌هاي مهندسی، خاص و انرژی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسي: مديريت بيمه

 

سوابق کاری:

خسارت آتش سوزي،خسارت بدني اتومبيل،خسارت درمان

کارشناس بيمه در رشته هاي صدور مهندسي، صدور بيمه هاي کشتي و هواپيما،

معاون اداره صدور بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع

رئيس اداره صدور بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع

معاون مدير بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع

مدير بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع

مدير بيمه هاي اتکايي

مدير بيمه هاي مهندسي ، خاص و انرژي

 

اخبار مرتبط: