سید محمدتقی فضل هاشمی

سید محمدتقی فضل هاشمی

مدیر بیمه‌های شخص ثالث و حوادث راننده اتومبیل شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسي ارشد: مديريت بازرگانی

 

سوابق کاری:

معاون اداره خسات بدنی بیمه مسئولیت شعب و شهرستان

رئیس اداره خسارت بدنی شهرستانها

معاون مدير بيمه هاي اتومبيل در خسارت مسئوليت

معاون مدير در خسارت هاي شخص ثالث و حوادث راننده اتومبيل

مدير بيمه هاي شخص ثالث و حوادث راننده اتومبيل

 

اخبار مرتبط: