محمدجعفر مزده

محمدجعفر مزده

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات

مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

سوابق کاری:

مدیریت امور مالی، مدیریت نظارت و بازرسی و مدیریت منابع انسانی و امور پشتیبانی بانک توسعه صادرات

اخبار مرتبط: