علی کی‌لانی

علی کی‌لانی

نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

 

سوابق کاری:

- معاون مدیر عامل (امور نظارتی) و عضو هیات عامل
- معاون مدیر عامل (امور استانها) و عضو هیات عامل
- معاون مدیر عامل (برنامه ریزی) و عضو هیات عامل
- مدیر امور بازرسی بانک تجارت
- مدیر امور شعب استان گیلان
- معاون اجرایی مدیریت شعب استان فارس
- معاون اجرایی مدیریت شعب استان مازندران
- رئیس واحد ارزی استان مازندران
- معاون واحد ارزی استان مازندران
- کارشناس بازار یابی و اعتباری
- تحویلدار و متصدی امور بانکی در شعب میدان فردوسی – سمیه غربی – وزارت نفت و قدس تهران 
- استخدام در بانک تجارت از طریق شرکت در آزمون ورودی سال 1369

اخبار مرتبط: