مهدی رضایی

مهدی رضایی

مدیرعامل بانک انصار

سوابق کاری:

سوابق اجرایی در بانک های گردشگری، پارسیان ، شرکت ارتباط فردا

سرپرست اجرایی موسسه اعتباری ثامن

 

اخبار مرتبط: