فرشید فرخ نژاد

فرشید فرخ نژاد

رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره ناظر بر حوزه های بین الملل بانک رفاه کارگران

و سمت مدیریتی در بخش‌های زیر در بانک رفاه کارگران

اعتبارات

حقوقی

مالی

پشتیبانی،

مناطق چهارگانه بانک

فناوری اطلاعات

 

اخبار مرتبط: