معصومه معصوم بیگی

معصومه معصوم بیگی

عضو اصلی هیئت مدیره و معاونت بازاریابی و فروش شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش سیاست تحقیق و توسعه

 

سوابق کاری:

مدیر بیمه های زندگی و مجتمع غرب و آموزش بیمه دی

معاونت منابع انسانی شرکت بیمه ملت

 

 

اخبار مرتبط: