سید محمد مهدی بهشتی نژاد

سید محمد مهدی بهشتی نژاد

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بیمه ملت

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    یک عضوهیات مدیره شرکت بیمه ملت، اظهارکردکه فرد محور کردن پوشش‌ها و خدمات بیمه، مستلزم شناخت هرچه بیشتر بیمه‌گذار، محیط زندگی و سبک رفتار فردی است که بدون استفاده از فناوری، بصورت اثربخشی قابل اجرا شدن، نیست.