جواد سهامیان مقدم

جواد سهامیان مقدم

رئیس هیئت مدیره بیمه تعاون

مدرک تحصیلی

ارشناسی بیمه های بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی در مرحله ارائه رساله، دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

مدیر بیمه ایران در استان خراسان رضوی

مدیر منطقه هفت کشور بیمه ایران (استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان)

عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران 1386

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران از سال 1386 الی 1392

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت سهامی بیمه ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه ایران و انگلیس

عضو شورای عالی بیمه

رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران کشور

عضو راهبردی صنعت بیمه

عضو شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه

عضو هیئت امناء و هیئت مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین

معاون اجرایی و مشاور عالی مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین

سوابق علمی:

تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد سال 1372 الی 1385

تدریس در دانشکده امور اقتصادی

تدریس در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال 1386 تاکنون

اخبار مرتبط: