عباسعلی بنی صفار

عباسعلی بنی صفار

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی

 

سوابق کاری:

معاون فنی بیمه دی

رئیس مجتمع استان اصفهان بیمه ایران

مدیر شرکت بیمه ایران در استان زنجان

مدیر شرکت بیمه ایران در استان خوزستان

مدیر شرکت بیمه ایران در استان سمنان

 

اخبار مرتبط: