عبدالحسین پهلوان

عبدالحسین پهلوان

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق

 

سوابق کاری:

مدیردفتر حقوقی و قراردادها از سال 86 الی 91

مشاور مدیرعامل از مهر سال 91 الی بهمن 91

رئیس شورای فنی از بهمن سال  91 الی مهر سال 97

معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی از مهر سال 97 الی 98

عضو و رئیس هیات مدیره شرکت اطمینان گستر دانا ازسال 95 تا فروردین 98

 

اخبار مرتبط: