موسی رضائی

موسی رضائی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت امور فرهنگی

 

سوابق کاری:

کارشناس برنامه ریزی فرهنگی

کارشناس در مدیریت امور ساختمان و تاسیسات

 معاون اداره کارپردازی و تدارکات

معاون مدیر ساختمان و تدارکات

مدیر بازاریابی

 

اخبار مرتبط: