سیدباقر فتاحی

سیدباقر فتاحی

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون

اخبار مرتبط: