محمد مظفر خرمی

محمد مظفر خرمی

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسي ارشد: جامعه شناسی

 

سوابق کاری:

کارشناس اداره انتشارات

معاون اداره انتشارات

رئیس اداره انتشارات

رئیس اداره تبلیغات و امور فرهنگی

معاون مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

 

اخبار مرتبط: