حسین رحمتی

حسین رحمتی

عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی_مالی

سوابق کاری:

کارمند شعبه مرکزی قزوین بانک رفاه کارگران

کارمند شعبه شهر صنعتی البرز بانک رفاه کارگران

عضو هیدت مدیره بانک رفاه کارگران از سال 95 تا کنون

اخبار مرتبط: