برات کریمی

برات کریمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بانک دی

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت

 

سوابق کاری:

معاون مدیرعامل بانک ملی ایران در امور شعب

مدیریت امور غرب بانک ملی

مدیریت امور استان تهران

ریاست اداره امور استان‌های گلستان و مازندران

ریاست شعبه مرکزی تهران

 

اخبار مرتبط: