محمد بیگدلی

محمد بیگدلی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مديريت دولتی

 

سوابق کاری:

معاون مدیرعامل بانک ملت

مدیر ارشد فروش و ارتباط با مشتریان در نواحی شهرستان بانک ملت

مدیریت امور ناحیه سه و مدیریت شعب بانک ملت در استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان و منطقه ۵ تهران

اخبار مرتبط: