علیرضا تقدیری

علیرضا تقدیری

عضو هیئت مدیره بانک سینا

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره ناظر بر معاونت حقوقی و وصول مطالبات و معاونت اعتبارات و امور بین الملل بانک سینا

ناظر بر مدیریت های حقوقي و مهندسي و پشتیباني بانك سینا؛

رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه سینا، عضو هیأت مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا؛

رئیس هیأت مدیره شرکت تعاوني سینا یاران نور ایرانیان؛

سوابق تدریس در زمینه های مختلف (آشنایي با حقوق بانکي، مبارزه با پولشویي و حقوق ثبت کاربردی)

 

 

 

اخبار مرتبط: