اکبر کشاورزیان

اکبر کشاورزیان

عضو هیأت مدیره پست بانک

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

دکتری اقتصاد از دانشگاه مفید

 

سوابق کاری:

عضو هیأت مدیره موظف شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

مشاور پست بانک ایران

رئیس اداره کل آموزش بانک سپه

رئیس اداره کل تشکیلات و روشهای بانک سپه

معاون اداره کل تسهیالت بانک سپه

کارشناس امور اقتصادی بانک سپه

عضو هیت علمی و پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی

مشاور اقتصادی شرکت الستیک بارز

 

اخبار مرتبط: