حمیدرضا  توسلی

حمیدرضا توسلی

عضو هیات مدیره بیمه البرز

سوابق کاری:

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت خدمات ایران خودرو

مشاور مدیرعامل در امور بیمه توسعه صنایع بهشهر

مشاور مدیرعامل در امور بیمه و سرمایه گذاری ها درشرکت سایپا

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو

 

اخبار مرتبط: