سیداحمد  احمدی هاشمی

سیداحمد احمدی هاشمی

عضو هیات‌مدیره بیمه زندگی خاورمیانه

مدرک تحصیلی

دکتری مهندسی ساختمان

 

اخبار مرتبط: