امیر حسین  توکلی

امیر حسین توکلی

نایب رئیس هیئت مدیره بیمه امید

مدرک تحصیلی

 کارشناسی مهندسی معدن

 

سوابق کاری:

مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی

عضو هیئت مدیره بیمه البرز

معاونت اتکائی و امور بین الملل

اخبار مرتبط: