حسین  فتحی ادیب

حسین فتحی ادیب

رئیس هیئت مدیره بیمه امید

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

 

سوابق کاری:

مدیرحراست بیمه آسیا

مشاور مدیرعامل بیمه آسیا

سرپرست شعب منطقه 3 بیمه آسیا

معاون مدیریت تحقیقات و برنامه ریزی بیمه آسیا

اخبار مرتبط: