علیرضا   فاطمی

علیرضا فاطمی

نایب رییس هیات مدیره بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

  کارشناسي ارشد-حسابداري

 

اخبار مرتبط: