مهدی  سامری

مهدی سامری

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی-بازاریابی مالی ( در حال دفاع از تز )

 

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی بیمه تجارت نو

معاون مدیرعامل در امور پشتیبانی و توسعه بیمه توسعه

معاون مدیرعامل در امور بازاریابی و توسعه بیمه کوثر

نایب رییس هیئت مدیره بیمه ملت

 

اخبار مرتبط: