علی قلی پور

علی قلی پور

رئیس هیات مدیره شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان

اخبار مرتبط: