منوچهر  کبیری

منوچهر کبیری

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

 

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

معاون مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

اخبار مرتبط: