احمد  شفیعی هنجنی

احمد شفیعی هنجنی

عضو هیات مدیره بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس بیمه‌های بازرگانی

سوابق کاری:

از سال 61 ال 63 مدیرعامل بیمه آسیا

از سال 63 عضو شورای فنی و مدتی مدیریت بیمه های باربری بیمه ایران تا سال 67

67 تا 69 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمه ایران

مشاور وزیر دارائی

مدیرعامل صندوق تضمین صادرات

اخبار مرتبط: