سعید صحت

سعید صحت

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه معلم

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت بیمه

سوابق کاری:

عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی و بیمه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

عضو شورای پژوهشی و شورای نشر و شورای تکافل پژوهشکده بیمه

مشاور شرکت‌های بیمه

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

اخبار مرتبط: