حمید امینی

حمید امینی

سرپرست مدیریت بیمه های حمل و نقل،کشتی و هواپیما شرکت بیم هدانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بیمه

کارشناسی مدیریت بیمه

 

سوابق کاری:

کارشناس صدور بیمه های اشخاص شعبه طالقانی از سال 78 الی 80

کارشناس صدور بیمه های اموال شعبه تخصصی اموال از سال 81 الی 83

کارشناس خسارت بیمه های اموال شعبه تخصصی اموال از سال 83 الی 85

کارشناس مدیریت بیمه های مسئولیت از سال 85 الی 87

رئیس شعبه کرمانشاه از سال 87 الی 89

رئیس شعبه قزوین از سال 89 الی 91

رئیس شعبه طالقانی از سال91 الی 94

رئیس شعبه امام حسین (ع) از سال 94 تا تیر 98

رئیس شعبه انقلاب از تیر 98 تا خرداد 400

سرپرست مجتمع خدمات بیمه ای کاشانی از خرداد 400 تا اسفند 400

 

 

اخبار مرتبط: