حسن شریفی

حسن شریفی

مدیرعامل شرکت بیمه ایران

سوابق کاری:

سرپرست حراست شرکت بیمه ایران

سرپرست اداره کل حسابرسی و بازرسی بیمه ایران

 

اخبار مرتبط: