محمد مهدی فتاحیان

محمد مهدی فتاحیان

سرپرست مدیریت بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه کوثر

مدرک تحصیلی

1391            کارشناسی ارشد- علوم اقتصادی (اقتصاد انرژی)             دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

1386            کارشناسی- علوم اقتصادی (اقتصاد

سوابق کاری:

1400          تاکنون        مدیربیمه های مسئولیت شرکت بیمه کوثر

1399          1400         رئیس اداره بیمه های مسئولیت شرکت بیمه کوثر

1391          1399         رئیس اداره بیمه های مهندسی شرکت بیمه کوثر

1390          1391         کارشناس بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت بیمه کوثر

1387          1390         کارشناس بیمه های عمر و حوادث سازمان بیمه نیروهای مسلح

 

اخبار مرتبط: