محمدجواد آقاجری

محمدجواد آقاجری

مدير كل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی

دکترای علوم سیاسی

اخبار مرتبط: