توسعه

02187744 http://www.tins.ir info@tins.ir تهران، بزرگراه شهيد حقاني، نبش شمال شرقي چهارراه جهان كودك، ساختمان بيمه توسعه شماره 49

شماره ثبت 19903

تاریخ ثبت 1381-08-14

سرمایه ثبتی (ریال) 140,000,000,000

درباره توسعه

بيمه توسعه در راستاي تحقق بخشيدن به شعار بيمه توسعه، حمايتي به وسعت زتدگي، كليه فعاليت هاي حرفه اي خود را بر پايه اصول ذيل استوار نمود:

 • بكارگيري نيروي كارآمد، برنامه ريزي هاي بنيادي و بالاترين سطح تكنولوژي موجود درصنعت بيمه
 • گسترش سهم شركت از بازار بيمه كشور از طريق جذب سرمايه هاي مالي)داخلي و خارجي(
 • و ايجاد يك بنگاه اقتصادي بزرگ
 • حضور مستمر و فعال در صنعت بيمه كشور
 • ايجاد سازمان رقابت پذير، متعهد نسبت به جامعه و پيشگام در ارائه خدمات
 •  تحقق اصل مشتري مداري و دست يافتن به شركتي با سودآوري و رشد پايدار در صنعت بيمه

 جهت نيل به اهداف فوق، اقدامات صورت گرفته به قرار ذيل مي باشد:

 • ارائه كليه خدمات بيمه اي از طريق اينترنت
 • ارائه خدمات نوين بيمه اي ( مبتكر بيمه كيفيت ساختمان، عمر، مكمل مستمري و .....)
 • گسترش شبكه IT
 • گسترش شبكه فروش (اولين شركت بيمه خصوصي از نظر گستردگي شبكه فروش(
 • گسترش شبكه پرداخت خسارت ( اجراي طرح سامانه آني پرداخت خسارت در 20دقيقه (ساپ 20 ) در سه فاز(

 

خدمات و محصولات

انواع بیمه:

آتش سوزی

خودرو

باربری

حوادث

عمر

مسئولیت

گروهی درمان

پیشاهنگ زندگی

اسب

کیفیت مهندسی

ساختمان

نمایندگی های حقوقی