شرکت تراکتور سازي ايران

04134255800 http://www.itmco.ir info@itmco.ir تهران - كيلومتر ۹/۵ جاده مخصوص كرج - روبروي شهاب خودرو - نبش خيابان نخ زرين - دفتر گروه صنعتي تراكتورسازي ايران/ آدرس كارخانه: تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراكتورسازي ايران - صندوق پستي4687

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 1,800,000

خدمات و محصولات

مونتاژ تراکتورهای رومانی از سال 1384

موتورسازی، ریخته گری و خدمات صنعتی