معصومی رجب

02433466561-3 زنجان، کوچمشکی بعد از چهارراه سوم طبقه فوقانی بانک قوامین شرکت زنجان صبا

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0