شماخی میرشهریار

7673039 مشهد، بلوار ملک آباد. خیابان فرهاد. بین فرهاد 25 و 27. پلاک 187. طبقه اول

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0