خان دائی قمصری حمید

02188557890 تهران، خیابان شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه نهم پلاک 2واحد

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0