حيدری رضا

02144498931 تهران،میدان پونک، مجتمع تجاری بوستان، ورودی سی، واحد 754

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0