امين صفت عليرضا

35510708 اهواز، پادادشهر، خیابان 10، روبروی شهرداری منطقه 1

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0