خبيری فخر السادات

03535220088 یزد-بلوارجمهوری-ساختمان بورس

شماره ثبت 9031

تاریخ ثبت 1394-05-04

سرمایه ثبتی (ریال) 0