ضابطيان حسينی مینا

05118110 مشهد خیابان احمد آباد نبش خیابان پاستور طبقه بالای بانک کارآفرین - بیمه کارآفرین - شرکت نگرش سبز تدبیر

شماره ثبت 9014

تاریخ ثبت 1389-08-30

سرمایه ثبتی (ریال) 0