بصير فاطمه

2260456 اهواز، میدان خلیج فارس، دروازه، نبش خیابان 2، آسیاباد، ساختمان نگین، طبقه دوم

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0