بختياری جليل

09113764194 کلاله، خیابان امام خمینی جنوبی، روبروی اداره برق

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0