جانديری خسرو

02632823105 کرج، بزرگراه تهران- قزوین، بلوار چمران، مجتمع البرز بل سنتر، طیقه4، واحد 410

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0