سيدنژاد ميرمصطفی

04115416746 تبریز، پاستورجدید، مابین حافظ و مارالان، نرسیده به چهارراه فدک

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0